Waterschap
Brabantse Delta

Vanuit het maatschappelijke belang van verduurzaming van de omgeving heeft waterschap Brabantse Delta een ‘Voorbeeldenboek Duurzame bedrijvigheid’ opgesteld. Dit boek is bedoeld als stimulans voor bedrijven om verduurzaming als kans te benutten. Op die manier dragen bedrijven positief bij aan oplossingen voor het terugdringen van de gevolgen van de klimaatverandering. Dit boek laat onder andere de mogelijkheden zien van verduurzaming van bedrijventerreinen door slim gebruik van waterpartijen, groene daken en gevels en de toepassing van waterdoorlatende verharding van terreinen.

Klimaatadaptatie en energietransitie

Het tegengaan van wateroverlast, droogte en opwarming van met name stedelijk gebied vraagt om maatregelen van veel partijen, ook van bedrijven en particulieren. Het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering geeft een nieuwe impuls aan de mogelijkheden voor verduurzaming. Daarbij staat de energietransitie centraal, maar ook de inrichting van de ruimte en gebouwen. Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het opwekken van duurzame energie zorgen voor energiebesparing. Ons waterschap werkt daar aan met initiatieven als de Innovatiefabriek Nieuwveer, maar ook door het beschikbaar stellen van waterschapsterreinen voor duurzame initiatieven van derden. Ook voor bedrijven zijn er kansen genoeg om energie te besparen en mee te werken aan oplossingen voor de openbare ruimte.

Kennis delen

Door dit boek helpt het waterschap met kennis van het gebied en van de mogelijkheden voor klimaatadaptatie aan een gebiedsgerichte aanpak van klimaatadaptatie. In dat kader heeft het waterschap ook  de mogelijkheden in beeld gebracht van braakliggende terreinen, bijvoorbeeld voor de opvang van overtollig water. Ook heeft het waterschap meegewerkt aan de klimaatonderlegger van en voor de regio West-Brabant.

Meer informatie: www.brabantsedelta.nl

Terug naar overzicht